ПОШУК | МЕДИЦИНА | ТНП | МАПА САЙТУ UARUEN

Новини

Шановні акціонери! Повідомляємо Вам про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства ПАТ "Гемопласт""

Шановний акціонер:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕМОПЛАСТ"

Місцезнаходження за адресою:  Одеська область, м. Білгород-Дністровський,

вул. Маяковського 57,  Код ЄДРПОУ  00480922

повідомляє  про проведення  чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори)

Збори відбудуться  25 квітня 2012 року об 11.00 г. 

за адресою:  Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57,  конференц-зал

Реєстрація учасників зборів відбудеться  з 9-30 до 10-30 в день проведення зборів

за місцем  проведення  зборів

Порядок денний:

1.  Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

2. Звіт правління “Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011р. Основні напрямки розвитку товариства в 2012 році”.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

4. Висновки ревізійної комісії за 2011 рік.

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

6. Затвердження  порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту  Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції.

8.  Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх в новій редакції.

 

Основні показники  фінансово-господарської діяльності

 ПАТ „Гемопласт” за 2011 рік

                                                                                                                    (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

517631

546147

Основні засоби

61030

54626

Довгострокові фінансові інвестиції

76726

76726

Запаси

38637

44492

Сумарна дебіторська заборгованість

328835

157037

Грошові кошти та їх еквіваленти

2567

14635

Нерозподілений прибуток

-16484

24039

Власний капітал

-7294

36086

Статутний капітал

4580

4580

Довгострокові зобовязання

192979

428349

Поточні зобовязання

319326

81318

Чистий прибуток (збиток)

-42998

5193

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5242718

5242718

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1029

1030

 

 Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів 19.04.2012р.   

     Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

     Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Одеська область,

м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57 каб.№312.

    Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Наумов Анатолій Михайлович.              

Телефони для довідок: (04849) 3-15-62, 3-15-20

 


Останні новини та події

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 кв. 2021 рік
Річна інформація емітента цінних паперів (за 2019 рік)
Повідомлення про зміну посадових осіб
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 кв. 2021 рік

WWW.HEMOPLAST.UA