ПОШУК | МЕДИЦИНА | ТНП | МАПА САЙТУ UARUEN

Новини

Шановні акціонери! Повідомляємо Вам про проведення загальних зборів акціонерів товариства ПАТ "Гемопласт"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕМОПЛАСТ"

Місцезнаходження за адресою:  Одеська область, м. Білгород-Дністровський,

вул. Маяковського 57,  Код ЄДРПОУ  00480922

повідомляє  про проведення  чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори)

Збори відбудуться  8 квітня 2016 року об 11:00 годині 

за адресою:  Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57,  конференц-зал

Реєстрація учасників зборів відбудеться  з 10-20  до 10-50 години 8 квітня 2016 року, за адресою:

Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57,  конференц-зал

Порядок денний:

1.  Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

2. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік.

  8. Про внесення змін та доповнень до Статуту  Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції.

  9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договорів, що укладатимуться  з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Основні показники  фінансово-господарської діяльності  ПАТ „Гемопласт” за 2015 рік

                                                                                                                                                          (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

461058

479661

Основні засоби

63913

66751

Довгострокові фінансові інвестиції

24909

24907

Запаси

51408

46095

Сумарна дебіторська заборгованість

310696

334915

Грошові кошти та їх еквіваленти

5854

2837

Нерозподілений прибуток

-40637

-11110

Власний капітал

-36705

-7178

Статутний капітал

4580

4580

Довгострокові зобовязання

-

218788

Поточні зобовязання

497763

268051

Чистий прибуток (збиток)

-28794

18

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5242718

5242718

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

833

901

 

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів  04.04.2016р.   

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57  каб. №317.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Наумов Анатолій Михайлович.              

Телефони для довідок: (04849) 3-15-62

 

 


Останні новини та події

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 кв. 2021 рік
Річна інформація емітента цінних паперів (за 2019 рік)
Повідомлення про зміну посадових осіб
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 кв. 2021 рік

WWW.HEMOPLAST.UA