ПОИСК | МЕДИЦИНА | ТНП | КАРТА САЙТА UARUEN

Новости

Уважаемые акционеры! Сообщаем вам о предстоящем собрании акционеров ПАО "Гемопласт"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕМОПЛАСТ"

Місцезнаходження за адресою:  Одеська область, м. Білгород-Дністровський,

вул. Маяковського 57,  Код ЄДРПОУ  00480922

повідомляє  про проведення  чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори)

Збори відбудуться  14 квітня 2015 року о 14:00 годині 

за адресою:  Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57,  конференц-зал

Реєстрація учасників зборів відбудеться  з 13-20  до 13-50 години 14 квітня 2015 року, за адресою:

Одеська область, м. Білгород Дністровський, вул. Маяковського 57,  конференц-зал 

Порядок денний:

1.   Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.

2. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2015 рік.

  8. Про внесення змін та доповнень до Статуту  Товариства шляхом викладання та затвердження його в новій редакції.

  9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх в новій редакції.

 10. Затвердження кредитних угод та договорів застав, суми за якими перевищують 25 відсотків вартості активів станом на 01.01.2015р.

 11. Попереднє схвалення внесення змін до кредитних угод та договорів застав, суми за якими перевищують 25 відсотків вартості активів станом на 01.01.2015р. або такі зміни можуть привести до того, що кредитні угоди та/або договори застави будуть вважатися значними правочинами.

12. Розгляд питання про створення (заснування) господарського товариства за участю ПАТ «ГЕМОПЛАСТ»

       13. Про внесок до статутного капіталу господарського товариства, створюваного за участю ПАТ «ГЕМОПЛАСТ».

14. Про уповноваження правління ПАТ «ГЕМОПЛАСТ», у відповідності до п. 2.11 Статуту, прийняти участь у засновницьких зборах створюваного господарського товариства, підписати протоколи і Статут.

15. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

16. Обрання членів Наглядової ради.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 

Основні показники  фінансово-господарської діяльності

 ПАТ „Гемопласт” за 2014 рік

                                                                                                                    (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

479661

448268

Основні засоби

66751

69248

Довгострокові фінансові інвестиції

24907

24907

Запаси

46095

36109

Сумарна дебіторська заборгованість

334915

313029

Грошові кошти та їх еквіваленти

2837

678

Нерозподілений прибуток

-11110

-11128

Власний капітал

-7178

-7196

Статутний капітал

4580

4580

Довгострокові зобовязання

218788

417377

Поточні зобовязання

268051

38087

Чистий прибуток (збиток)

18

12

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5242718

5242718

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

901

959

 

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів  07.04.2015р.   

    Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

    Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57  каб. № 317.

    Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Наумов Анатолій Михайлович.              

Телефони для довідок: (04849) 3-15-62

 


Последние новости и события

Годовая информация эмитента ценных бумаг
Особенная информация от 05.10.2021
Протоколы о результатах голосования
Протокол регистрации участников собрания акционеров

WWW.HEMOPLAST.UA